ISO - Certificering

Vi ønsker at være din foretrukne leverandør, derfor har vi ekstra fokus på kvalitet og miljø.

Det er nemt at sige, men vores ISO - Certificering er din garanti for, at vi rent faktisk også gør noget ved det.

ISO 9001 - Kvalitetsledelse

iso.png

De specifikke krav til et kvalitetsledelsessystem i ISO 9001 standarden forbedrer virksomhedens evne til at levere ydelser og services der opfylder kundekrav, myndighedskrav og lovmæssige krav.

Standarden er procesorienteret og lægger vægt på løbende forbedringer, effektivitet og kundetilfredshed.

En uafhængig vurdering, kontrol og certificering af kvalitetsledelsessystemet, sender et klart signal til markedet om, at virksomheden arbejder effektivt med kvalitet.

ISO 14001 - Miljøledelse

iso.png

ISO 14001 er den mest anerkendte internationale standard indenfor miljøledelsessystemer og anvendes verden over. Standarden sikrer en struktur, hvor virksomheden kan sikre miljøforbedrende resultater i overensstemmelse med de miljøpolitiske forpligtelser. 

Standarden specificerer krav til, hvordan vi skal opnå de tilsigtede resultater:

 • Hvordan vi identificerer og forstår virksomhedens miljømæssige forhold og påvirkning i henhold til de opgaver vi udfører hver dag. 

 • Forstå hvordan væsentlige forhold kan håndteres, hvordan vi implementer de nødvendige kontroller og sætter klare mål til forbedring af den miljømæssige indsats. 

 • Hvordan vi fastlægger virksomhedens miljøpolitik og målsætninger

Vores Mission

iso.png
 • Vi er en vognmandsforretning, der er specialister i indsamling og transport af affald og genbrugsmaterialer.

 • Vi er til for kundernes skyld - dygtige medarbejdere, stor viden og troværdighed skal komme vores kunder til gode.

 • Ekspertise og et solidt økonomisk fundament sikrer, at vi hele tiden kan være på forkant med udviklingen.

Vores Vision

iso.png
 • Vi vil være blandt de absolut bedste i branchen, derfor skal vi stadig være kendt som dem med "Rent Miljø".

 • Vi vil være kendte som dem, hvor service og kvalitet er i top - vi vil altid gå skridtet ekstra for at gøre kunderne tilfredse.

 • Vi vil fremad - ved at udbrede kendskabet til vores ekspertise og kvalitet, vil vi udvide vores position i markedet.

Vores Kvalitets - og Miljøpolitik

iso.png

Fælles :

 • Vi overholder gældende regler og lovgivning, hvilket forpligter os til at have et grundigt kendskab til disse.

 • Vi ønsker en åben dialog om alle kvalitets - og miljømæssige forhold, både internt og eksternt.

 • Gennem uddannelse og motivation ønsker vi, at der tilvejebringes en virksomhedskultur, hvor alle kvalitets - og miljømæssige forhold er en naturlig del af det daglige arbejde.

 • Vi forpligter os til, at implementere, vedligeholde og udvikle et ledelsessystem der gør det nemt, at delagtiggøre alle medarbejdere og relevante samarbejdspartnere i vores kvalitets - og miljøarbejde.


 Kvalitet :

 • Vi skal levere vores ydelser professionelt til aftalt tid, sted og pris.

 • Vi skal levere ydelser og service, der opfylder eller overgår vores kunders ønsker og forventninger

 • Ved hjælp af grundige analyser og feedback fra medarbejdere og samarbejdspartnere, vil vi videreudvikle og forbedre vores service og ydelser hvor det er muligt.

 
Miljø :

 • Vores motto er "Rent Miljø" som dækker alle vores aktiviteter.

 • Vi ønsker at beskytte det omgivne miljø bedst muligt, ved at anvende den bedst tilgængelige teknologi og de bedste miljøløsninger,  inden for vores økonomiske råderum.

 • Vi skal vælge de mest miljøvenlige drivmidler og kemikalier og hele tiden afsøge markedet for mindre miljøbelastende produkter.

 • Vi skal til stadighed søge at nedbringe vores forbrug af råvarer og resurser der påvirker miljøet.

 • Ved brug af moderne materiel og veluddannet personale, skal vi forebygge miljøuheld og de forureningsmæssige konsekvenser heraf.

Vores privatlivspolitik

iso.png

Privatlivspolitik
Gældende for virksomhederne Axel Hansen Transport A/S & Preben Andersen's Vognmands og Renovationsforretning ApS.

Axel Hansen Transport A/S & Preben Andersen Vognmands - og Renovationsforretning ApS har fælles data-platform. Derfor vil dine oplysninger være tilgængelig begge steder, dette uanset om du kun er tilknyttet den ene af virksomhederne.

 

Ansvarlighed
Vi prioriterer beskyttelsen af persondata meget højt. Derfor ønsker vi i alle vores aktiviteter, at efterleve bestemmelserne i EU's persondataforordning (GDPR), samt anden lovgivning på området.

Axel Hansen Transport A/S & Preben Andersen's Vognmands - og Renovationsforretning ApS er dataansvarlig for behandling af de oplysninger der indsamles om dig og/eller den virksomhed du repræsenterer. Ønsker du indsigt i vores registreringer om dig / den virksomhed du repræsenterer, kan du til enhver tid henvende dig på vores mailadresse post@axelhansen.dk / post@prebenandersen.dk. Anmodning om indsigt skal ske skriftligt, kun herved kan vi sikre os, at oplysningerne ikke videregives til ikke berettigede modtagere.

Dine rettigheder :

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi har registreret om dig / den virksomhed du repræsenterer.

 • Du har ret til at få rettet eventuelle fejl i vores oplysninger / registreringer.

 • Under særlige omstændigheder har du ret til, at få slettet oplysningerne inden vores generelle udløbsfrist indtræffer.

 • Du kan under særlige omstændigheder, have ret til at få brugen af dine oplysninger begrænset. Reglerne herfor fremgår af EU's persondataforordning (GDPR).

 • Du kan i særlige tilfælde have ret til, på anmodning at få overført dine oplysninger til en anden af dig udpeget dataansvarlig.

 • Du har ret til indsigelse. Hvis du mener at vi opbevarer eller behandler oplysningerne i strid med gældende lovgivning, skal du indgive en skriftlig klage til os. Hvis du efterfølgende er uenig i vores afgørelse, kan du klage til Datatilsynet, yderligere information om dine rettigheder kan findes på www.datatilsynet.dk.

 

Dette registrerer vi :

Ved kundeforhold :

Vi indsamler og behandler ikke personfølsomme oplysninger, men alene oplysninger som er nødvendige for administration af kundeforholdet og opfyldelse af vores forpligtelser over for dig. Dette kan være (men begrænser sig ikke til) Firmanavn, CVR-nummer, oplysninger om kontaktperson, adresse, telefonnummer, mailadresse, affaldstyper, affaldsmængder, relevante økonomiske oplysninger.

Oplysningerne skal sikre, at vi lever op til gældende lovgivning, herunder bogføringsloven og affaldsbekendtgørelsen.

Vi deler ikke de af os registrerede oplysninger med trediepart, med mindre du forud herfor har givet skriftligt samtykke til dette. Eneste undtagelse fra dette er, at vi lovgivningsmæssigt er forpligtet til, at indberette indsamlede affaldsmængder til Miljøstyrelsens affaldsregister.

Simple kundeoplysninger (kundenummer, navn, adresse, telefonnummer) vil som minimum blive opbevaret i 5 år efter kundeforholdets ophør. Alle andre oplysninger vil normalt blive slette 5 år efter kundeforholdets ophør, i særlige tilfælde kan oplysningerne dog bevares længere, hvis der kan være risiko for retslig tvist eller lignende.

Ved ansættelsesforhold :

Oplysninger herom indsamles og behandles i henhold til samtykkeerklæring, som er en fast del af et hvert ansættelsesforhold hos os.

Ved jobansøgning :

Ved modtagelse af jobansøgninger, registrer vi alene oplysninger som du selv fremsender til os. Vi ønsker i den forbindelse kun at registrere oplysninger som er relevante for det aktuelle job der søges. De oplysninger du fremsender vil blive opbevaret under sikre forhold og vil alene være tilgængelige for ledelsen og vores HR-afdeling.

Jobansøgninger, herunder uopfordrede ansøgninger, vil som udgangspunkt blive slette helt senest 3 måneder efter modtagelse.