Vores privatlivspolitik

iso.png

Privatlivspolitik
Gældende for virksomhederne Axel Hansen Transport A/S & Preben Andersen's Vognmands og Renovationsforretning ApS.

Axel Hansen Transport A/S & Preben Andersen Vognmands - og Renovationsforretning ApS har fælles data-platform. Derfor vil dine oplysninger være tilgængelig begge steder, dette uanset om du kun er tilknyttet den ene af virksomhederne.

 

Ansvarlighed
Vi prioriterer beskyttelsen af persondata meget højt. Derfor ønsker vi i alle vores aktiviteter, at efterleve bestemmelserne i EU's persondataforordning (GDPR), samt anden lovgivning på området.

Axel Hansen Transport A/S & Preben Andersen's Vognmands - og Renovationsforretning ApS er dataansvarlig for behandling af de oplysninger der indsamles om dig og/eller den virksomhed du repræsenterer. Ønsker du indsigt i vores registreringer om dig / den virksomhed du repræsenterer, kan du til enhver tid henvende dig på vores mailadresse post@axelhansen.dk / post@prebenandersen.dk. Anmodning om indsigt skal ske skriftligt, kun herved kan vi sikre os, at oplysningerne ikke videregives til ikke berettigede modtagere.

Dine rettigheder :

  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi har registreret om dig / den virksomhed du repræsenterer.

  • Du har ret til at få rettet eventuelle fejl i vores oplysninger / registreringer.

  • Under særlige omstændigheder har du ret til, at få slettet oplysningerne inden vores generelle udløbsfrist indtræffer.

  • Du kan under særlige omstændigheder, have ret til at få brugen af dine oplysninger begrænset. Reglerne herfor fremgår af EU's persondataforordning (GDPR).

  • Du kan i særlige tilfælde have ret til, på anmodning at få overført dine oplysninger til en anden af dig udpeget dataansvarlig.

  • Du har ret til indsigelse. Hvis du mener at vi opbevarer eller behandler oplysningerne i strid med gældende lovgivning, skal du indgive en skriftlig klage til os. Hvis du efterfølgende er uenig i vores afgørelse, kan du klage til Datatilsynet, yderligere information om dine rettigheder kan findes på www.datatilsynet.dk.

 

Dette registrerer vi :

Ved kundeforhold :

Vi indsamler og behandler ikke personfølsomme oplysninger, men alene oplysninger som er nødvendige for administration af kundeforholdet og opfyldelse af vores forpligtelser over for dig. Dette kan være (men begrænser sig ikke til) Firmanavn, CVR-nummer, oplysninger om kontaktperson, adresse, telefonnummer, mailadresse, affaldstyper, affaldsmængder, relevante økonomiske oplysninger.

Oplysningerne skal sikre, at vi lever op til gældende lovgivning, herunder bogføringsloven og affaldsbekendtgørelsen.

Vi deler ikke de af os registrerede oplysninger med trediepart, med mindre du forud herfor har givet skriftligt samtykke til dette. Eneste undtagelse fra dette er, at vi lovgivningsmæssigt er forpligtet til, at indberette indsamlede affaldsmængder til Miljøstyrelsens affaldsregister.

Simple kundeoplysninger (kundenummer, navn, adresse, telefonnummer) vil som minimum blive opbevaret i 5 år efter kundeforholdets ophør. Alle andre oplysninger vil normalt blive slette 5 år efter kundeforholdets ophør, i særlige tilfælde kan oplysningerne dog bevares længere, hvis der kan være risiko for retslig tvist eller lignende.

Ved ansættelsesforhold :

Oplysninger herom indsamles og behandles i henhold til samtykkeerklæring, som er en fast del af et hvert ansættelsesforhold hos os.

Ved jobansøgning :

Ved modtagelse af jobansøgninger, registrer vi alene oplysninger som du selv fremsender til os. Vi ønsker i den forbindelse kun at registrere oplysninger som er relevante for det aktuelle job der søges. De oplysninger du fremsender vil blive opbevaret under sikre forhold og vil alene være tilgængelige for ledelsen og vores HR-afdeling.

Jobansøgninger, herunder uopfordrede ansøgninger, vil som udgangspunkt blive slette helt senest 3 måneder efter modtagelse.